Personvern

Personvernserklæring

Atlo er opptatt av at Kunden skal ha tillit til selskapet og hvordan Atlo behandler Kundens personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklares derfor hvorfor Atlo samler inn informasjon om Kunden, hvordan Atlo bruker denne informasjonen og hvordan det tas hensyn til Kundens personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Atlo, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at bruken av Kundens personopplysninger er i samsvar med lovens regler.

Personvernforordningen oppstiller en rekke krav til Atlo for innsamling og bruk av Kundens personopplysninger. Alt Atlo foretar seg med disse opplysningene vil være i tråd med forordningen. Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for at Atlo skal kunne oppfylle sine kontraktsrettslige forpliktelser, jf. GDPR art. 6 (1) b.

Alle personopplysninger, med unntak av bilder og videoer, lagres i Atlos systemer.

Atlo samler inn og behandler følgende av Kundens personopplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, kundenummer, betalingsdetaljer, kontraktsopplysninger, bilde- og videopptak, data om kundeaktiviteter og alarmsystemet.
Hvordan behandler Atlo Kundens personopplysninger?

Som nevnt vil behandlingen av disse personopplysningene i nesten alle tilfeller være nødvendig for at Atlo skal kunne oppfylle sin del av avtalen.

Behandlingen har følgende formål:

For å inngå avtaleforholdet er Atlo avhengig av å ha informasjon om Kundens kontaktopplysninger. Disse innebærer navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, kundenummer og betalingsdetaljer.
Avtalens betalingsstruktur krever også at Atlo behandler Kundens betalingsdetaljer.
Eventuelle samtaleopptak med kundeservice for å sikre Kunden best mulig behandling, hjelp og service.
Dersom alarmen utløses, vil Atlo behandle bilde- og videoopplysninger for å kunne tilby nødvendig assistanse ved nødssituasjoner. Her kan også samtaleopptak lagres, ettersom Atlo ??
Ved en eventuell svikt eller annen feil i alarmsystemet, vil Atlo behandle data om alarmsystemet for å kunne gjenopprette funksjonaliteten.
Data om kundeaktiviteter behandles i de tilfeller der Kunden foretar endringer i sitt system, eller kommuniserer med Atlo.


Hvem får tilgang til Kundens personopplysninger?

I enkelte tilfeller kan det tenkes at Atlo er nødt til å dele Kundens personopplysninger med en tredjepart. Dette kan skje dersom det foreligger et rettslig grunnlag fra offentlige myndigheter som forplikter Atlo til å gjøre dette. Utleveringen av personopplysninger kan også skje dersom Atlo tar kontakt med alarmkontakter eller nødetater for å ivareta Kundens interesser.

Atlos oppgaver krever i enkelte tilfeller kompetanse fra aktører utenfra. Det vil eksempelvis være IT-leverandører, tilbydere av faktureringstjenester, markedsføringsleverandører?

Hvor lenge lagrer Atlo personopplysningene?

Atlo lagrer ikke Kundens personopplysninger lenger enn det som er nødvendig.
Personopplysningene lagres fra avtaleforholdets begynnelse til det avsluttes. Opplysningene vil da anonymiseres og slettes. Den videre bruken vil da eksklusivt være forbeholdt statistiske formål.
Avtalen mellom Atlo og Kunden slettes etter 5 fulle regnskapsår.
Bilder og video fra aktivert alarmsystem lagres eksternt i 7 dager før sletting. Dette kan utvides til 30 dager dersom en politietterforskning ønsker materialet.
Data fra alarmsystemet slettes 3 år etter at kundeforholdet avsluttes.
Navn, adresse, kundenummer, telefonnummer og personnummer anonymiseres og slettes fra kundedatabasen 12 måneder etter at kundeforholdet er avsluttet. Kunden bør merke seg at disse opplysningene lagres i regnskapsarkivet i 5 år etter at kundeforholdet er avsluttet.
Samtaleopptak? I så fall 12 måneder her også. (evt. 45 dager fra kundeservice ved samtykke).
Kundens rettigheter

Som følge av avtaleforholdet har Kunden en rekke rettigheter etter personvernlovgivningen. Disse kan håndheves ved å ta kontakt direkte med Atlo (kontakt@atlo.no). Følgende rettigheter har Kunden mulighet til å håndheve etter personvernlovgivningen:

Kunden har rett til innsyn i hvilke personopplysninger som Atlo behandler. Dette gjelder også hvis personopplysningene overføres til en tredjepart eller til en internasjonal organisasjon.
Kunden har rett til å få uriktige personopplysninger rettet uten ugrunnet opphold.
Kunden kan under visse omstendigheter kreve at lagringen av personopplysningene opphører. For eksempel dersom lagringen ikke lenger tjener sitt opprinnelige formål.
Visse omstendigheter tilsier også at Kunden kan kreve at behandlingen av personopplysningene begrenses. Et tilfelle vil være dersom Kunden bestrider riktigheten av disse opplysningene.
Kunden har rett til å bli opplyst om korrigering og sletting av personopplysninger.
Kunden har rett til dataportabilitet.
Kunden kan protestere mot behandlingen av personopplysningene
Kunden har også rett til å klage til Datatilsynet.
Trekke tilbake samtykker som Kunden har gitt til Atlo.
Kunden har rett til å ta kontakt med datatilsynet, men det er ønskelig å løse eventuelle uklarheter med Atlo direkte. Behandlingstiden vil være mye raskere, i tillegg til at misforståelser med en tredjepart unngås.

Over tid vil det kunne forekomme endringer i denne personvernerklæringen. Kunden vil få beskjed dersom det skjer endringer som vil være av betydning. Nyeste versjon av personvernerklæringen vil alltid være tilgjengelig på Atlos hjemmesider.

Hvis Kunden ønsker å komme i kontakt med Atlo, kan dette gjøres gjennom følgende kontaktinformasjon:

Telefonnummer: 40 60 40 02

Epostadresse: Kontakt@atlo.no

Adresse: Thormøhlens Gate 51B